Splošni pogoji prevozi

SPLOŠNI POGOJI PREVOZNIH POGODB

Pogodba med strankama velja za sklenjeno s potrditvijo naročila oziroma rezervacije prevoza
naročnika in povratno potrditvijo naročila oziroma rezervacije prevoza izvajalca. V naročilu se določi
vrsta vozila, relacija prevoza, datum in ura prevoza, mesto pričetka in konca prevoza ter cena.

 

REZERVACIJA, POTREBNI DOKUMENTI IN PLAČILA

Sprejem ponudbe pomeni rezervacijo prevoza. Slednja je opravljena s pisnim naročilom po elektronski
pošti. Za zavezujočo rezervacijo šteje tudi vsako drugo ustno ali pisno naročilo, ki vsebuje ime in
priimek naročnika, njegov naslov in kontaktni telefon oz. v primeru pravne osebe ime firme, ime
kontaktne osebe, sedež podjetja in kontaktni telefon.
V primeru rezervacije šteje, da je naročnik sprejel predmetne splošne pogoje, ki so v času rezervacije
objavljeni na dostopnem mestu na spletni strani. Morebitno akontacio vplačnik poravna osebno ali
preko TRR-ja.

 

ODPOVED PREVOZA

Naročnik lahko kadarkoli stornira rezervacijo prevoza, vendar vse nastale stroške krije sam.
Pravico do odpovedi lahko uveljavlja na sedežu podjetja Gostinstvo in turizem Majolka, Mirko Bračič
s.p., in sicer v pisni obliki, sicer se odpoved rezervacije ne upošteva. Datum pisne odpovedi je osnova
za obračun stroškov odpovedi. Naročnik lahko odpoved rezervacije opravi po elektronski pošti ali po
pošti.

V primeru odpovedi rezervacije prevoza s strani naročnika ima podjetje Gostinstvo in turizem
Majolka, Mirko Bračič s.p.  pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi prevoza, katerih višina je
odvisna od časa, v katerem je najemnik predložil elektronsko ali pisno verzijo odpovedi:
 za odpoved od 13 dni in do vključno 8 dni pred načrtovanim prevozom – 25 % cene prevoza
 za odpoved 7 dni do vključno 3 dni pred načrtovanim prevozom – 50 % cene prevoza
 za odpoved manj kot 3 dni pred načrtovanim prevozom – 75 % cene prevoza
 za odpoved na dan načrtovane poti (odpoved na mestu odhoda)  – 100 % cene prevoza in
stroški dostavnih kilometrov

Rezervacija šteje za odpovedano tudi v kolikor ni opravljeno plačilo v dogovorjenem roku.
Prevoznik (Gostinstvo in tuirzem Majolka, Mirko Bračič s.p.) si pridržuje pravico do popolnega ali
delnega odstopa od pogodbe (oz. odpovedi rezervacije ali spremembe rezervacije), če pred prevozom
ali med njim nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim
izogniti, za prevoznika pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil oz.
rezervacije ne bi potrdil, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe oz. potrditvi rezervacije.
Podjetje Gostinstvo in turizem Majolka, Mirko Bračič s.p. si pridržuje pravico, da ob pričetku prevoza
oseb zavrne prevoz osebi, za katero sumi, da je alkoholizirana ali pod vplivom prepovedanih drog.
Prevoznik si prav tako pridržuje pravico zavrniti prevoz osebam, mlajšim od 15 let brez spremstva
odrasle osebe. V primeru iz tega odstavka naročnik ni upravičen do povračila plačila za storitev.

 

PRILAGODITEV DOGOVORJENE CENE PREVOZA

Prevoznik ima pravico prilagoditi (zvišati) dogovorjeno ceno prevoza v skladu s spremembo
cestninjenja in rastjo cen goriva na trgu, če pride do spremembe po potrditvi naročila do izvedbe
prevoza.

 

DOLŽNOSTI NAROČNIKA V PRIMERU PREVOZA V TUJINO

V kolikor prevoz oseb zajema prehod državne meje, je naročnik ob rezervaciji dolžan sporočiti vse
okoliščine, ki bi lahko vplivale na vstop v tujo državo. V kolikor prevoz oseb zajema prehod državne

meje, je naročnik dolžan poskrbeti, da potniki razpolagajo z osebnim dokumentom, ki je veljaven še
najmanj 6 mesecev po vstopu v tujo držav, ter potrebnimi dovoljenji za prehod oseb oziroma prtljage.
V kolikor navedeno dolžnost opusti, odgovarja za posledice, nastale zaradi take opustitve.

 

UPOŠTOVANJE DELOVNEGA ČASA IN POČITKA VOZNIKOV

Prevoznik in naročnik sta dolžna spoštovati Zakon o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih
delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (Uradni list RS, št. 45/16 – uradno prečiščeno
besedilo in 62/16 – popr.) (v nadaljevanju zakon).  V kolikor pride do podaljšanja dogovorjenega
predvidenega trajanja prevoza po krivdi naročnika oziroma potnikov naročnika ali kršitve drugih
določb zakona s strani naročnika oziroma potnikov naročnika, ima prevoznik pravico odstopiti od
pogodbe, voznik prevoznika vrniti brez potnikov, naročnik pa je dolžan povrniti vse stroške in globe v
posledici tega.

 

ODGOVORNOST ZA PROGRAM POTOVANJA

Naročnik ob rezervaciji prevoza, prevozniku posreduje program potovanja ter prevzame odgovornost
za izvedbo potovanja po tem programu. V kolikor pride do spremembe programa potovanja po
sklenitvi pogodbe, po krivdi naročnika oziroma potnikov naročnika, zaradi česar nastanejo okoliščine,
ki za prevoznika predstavljajo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil oz. rezervacije ne bi potrdil,
če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe oziroma potrditvi rezervacije,  ima prevoznik pravico odstopiti od
pogodbe, voznik prevoznika vrniti brez potnikov, naročnik pa dolžan povrniti vse stroške in globe v
posledici tega.

 

OKVARA VOZILA IN VIŠJA SILA

V primeru okvare vozila se podjetje Gostinstvo in turizem Majolka, Mirko Bračič s.p., obvezuje
priskrbeti nadomestni prevoz.
V primeru prekinitve prevoza zaradi višje sile (zastoji na cesti, slabe vremenske razmere, ipd.), in ko
takojšnje nadaljevanje vožnje ni možno, Gostinstvo in turizem Majolka, Mirko Bračič s.p. ne
odgovarja za nastalo škodo, niti ne povrne vplačanega denarja za prevoz.

 

ODGOVORNOST ZA POVZROČENO ŠKODO NA VOZILU

Naročnik odgovarja za škodo, ki jo povzročijo potniki v oz. na vozilu in je dolžan povrniti vse stroške
(popravila, servis, izrednega čiščenja, ipd.) v posledici tega.

 

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Prevoznik varuje vse pridobljene podatke o naročniku, skladno z Zakonom o varstvu osebnih
podatkov. S sklenitvijo pogodbe (s podano rezervacijo) naročnik pristaja na uporabo osebnih podatkov
za namene obveščanja v zvezi s prevozom.

 

REŠEVANJE SPOROV

Vsakršne napake v storitvi mora naročnik grajati nemudoma, sicer izgubi pravico do povračila
morebitne škode. Slednjo lahko naročnik uveljavlja v zakonsko določenem roku.
Prevoznik odgovarja za škodo naročnika največ do višine cene storitve.
Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta vse morebitne spore prednostno reševali po mirni poti.
Za morebitno sodno reševanje sporov je pristojno stvarno pristojno sodišče v Mariboru.

 

VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV

Splošni pogoji veljajo od dneva objave in učinkujejo za vsa pravna razmerja, sklenjena po dnevu
objave.

Gostinstvo in turizem Majolka, Mirko Bračič s.p.
Datum objave: 20.12.2021